Företagsfakta

Kontaktuppgifter

Vaccinia Lidköping; besöksadress Sockerbruksgatan 3 D 531 40 Lidköping

Telefon : 0709 88 40 96
E-post: info@vaccinia.se

Basfakta

Företaget bedriver vaccinationsverksamhet inklusive resemedicinsk rådgivning i Skaraborg med omnejd.

Företaget är helt privat och fristående. Våra kunder utgörs främst av privatpersoner men även företag och organisationer/föreningar kan vända sig till oss.

För privatpersoner har vi tidsbokad mottagning i Lidköping där erbjuder vi alla sorters vacciner.

TBE-vaccin erbjuds på drop-in under maj-augusti via våra mobila verksamhet, vaccinationsbussen.

Företag/föreningar/organisationer kan erbjudas besök på plats.

Personal
I företaget arbetar tre personer, två kvinnor och en man motsvarande 2,25 heltidstjänst. Timanställningar förekommer under maj-augusti.

Företagsledning och ägare
allabolag.se finns mer information om Vaccinia.

Ägare: Eva-Britt Bolin, Anna Håkansson och Mikael Knutsson

Kvalitet
Vi arbetar kontinuerligt med vårt patientsäkerhetsarbete inklusive redovisning vid återkommande verksamhetsmöte liksom årlig patientsäkerhetsberättelse.

Personuppgiftshantering
Vaccinia följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) angående hantering av personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud Mikael Knutsson för ytterligare information.

Våra kunders personuppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och den nya dataskyddsförordningen/GDPR. Då vi som vårdgivare är skyldiga att föra patientjournal hanterar vi uppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress liksom relevanta medicinska uppgifter i syfte att föra patientjournal i enlighet med patientdatalagen.

 

Hur lämnar Vaccinia information?
När vi skickar information (som innehåller personuppgift) via e-post eller pappers-post sker det alltid direkt till den berörda individen.

Uppgifter som rör personens hälsa (så kallade känsliga personuppgifter) får endast skickas via pappers-post).

I fakturering till kund innehåller fakturan personuppgifter såsom namn på beställande chef i enlighet med avtalad tjänst (känsliga personuppgifter får ej förekomma).

Om vi lämnar journaluppgifter till tredje part (ej direkt till patient och ej remiss till sjukvården) skall patientens samtycke finnas.

Denna hantering skall även journalföras. Vid en eventuell rättelse, begränsning eller beslut av IVO om förstöring av journalhandlingar, skall den organisation som man överfört journalhandlingar till informeras (vid rättelse/begränsning behöver underrättelse ej ske om det är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning.

Likaså skall Vaccinia kunna ta emot information från en annan organisation om rättelse, begränsning eller förstöring av journal. Det åligger i sådant fall Vaccinias dataskyddsombud och medicinskt ledningsansvarig att verkställa en sådan hantering i vårt journalsystem.

En journaluppgift skall sparas i 10 år och kan enbart korrigeras i enlighet med ovanstående exempel och på beslut från IVO.

Detta innebär vidare att vi i e-postkorrespondens uppmanar att inte inkludera personuppgifter vid patientärende och att vi genomför direkt radering vid sådana uppgifter i inkommande e-post liksom att vi regelbundet gallrar övriga personuppgifter som inte krävs för upprätthållande av rättslig förpliktelse (upprätthållande av avtal, bokföring mm).

Registerhantering
Vår patientdatahantering sker i ett datoriserat journalsystem med sk stark autentisering och med avtalade support- och driftsäkerhetsavtal (liksom personuppgiftsbiträdesavtal). Inkommande personuppgifter (tex via post) och som är en journaluppgift skall skyndsamt överföras digitalt till vårt journalsystem (scanning av oss) Personuppgifter inkl journaluppgifter som inte är inscannade i vår journal förvaras i låst utrymme (tex äldre pappersjournaler eller om vi hanterar en patient med skyddad identitet).
I övrigt hanterar vi inga kundregister på Vaccinia.

Rättighet att korrigera och radera en personuppgift:

Med hänsyn till patientdatalagen ( som står över GDPR) kan vi ej radera journaluppgifter. Vi kan inte heller radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Innan journaluppgift kan lämnas ut sker dock en sk menprövning (när man prövar om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående).

Begäran om information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Vaccinia Sverige AB
Ledsjö Västermarks Egendom 1
533 92 Ludnsbrunn

Uthämtning av journaluppgift sker på någon av våra mottagningar och efter uppvisande av legitimation.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.